کتاب صوتی " سندرم سلامتی" با نویسندگی " آندره اسپایسر" و با صدای " سیامک اشک ریز" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است. سندرم سلامتی به شما توضیح می دهد که این موج علاقه به سلامتی که دنیا را دربرگرفته، ممکن است چندان هم برای سلامتی مفید نباشد.