سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

ثریا لشگری

گوینده
او از سال ۱۳۸۸ با رادیو جوان همکاری کرده و کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی  و گوینده رادیو می باشد.