سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

جاناتان روزنبرگ

نویسنده
شانزده سال قبل، روزنبرگ به گوگل پیوست و مدیر گروه محصول شد. او بر توسعه و تکامل محصولات شرکت نظارت داشت. اشمیت، به عنوان رئیس اجرایی شرکت، تنها یک سال زودتر به گوگل آمد و این همزمانی، شاید موقعیت خوبی برای انتقال تجربیات طی شده در یک دوره باشد. این دو در گوگل، روش های نوینی را آزمودند و تجربه های جدیدی را رقم زدند. روزنبرگ و اشمیت، هر آن چه را که در گوگل آزمودند در کتابی تحت عنوان «گوگل چگونه کار می کند» گرد آوردند. نوین کتاب گویا هم آن را با صدای منوچهر زنده دل در دسترس قرار داد تا هر آن چه که لازم است خوانده شود را بشنویم. این کتاب در دو آلبوم صوتی جا گرفته و در دسترس آنانی است که برای شناخت راه های موفقیت تجاری، در پی برداشتن گام های استوارتری هستند. گوگل چگونه کار می کند یک راهنمای کاری مفید از چگونگی اداره ی گوگل است که موفقیت یک شانزده سال قبل، روزنبرگ به گوگل پیوست و مدیر گروه محصول شد. او بر توسعه و تکامل محصولات شرکت نظارت داشت. اشمیت، به عنوان رئیس اجرایی شرکت، تنها یک سال زودتر به گوگل آمد و این همزمانی، شاید موقعیت خوبی برای انتقال تجربیات طی شده در یک دوره باشد. این دو در گوگل، روش های نوینی را آزمودند و تجربه های جدیدی را رقم زدند. روزنبرگ و اشمیت، هر آن چه را که در گوگل آزمودند در کتابی تحت عنوان «گوگل چگونه کار می کند» گرد آوردند. نوین کتاب گویا هم آن را با صدای منوچهر زنده دل در دسترس قرار داد تا هر آن چه که لازم است خوانده شود را بشنویم. این کتاب در دو آلبوم صوتی جا گرفته و در دسترس آنانی است که برای شناخت راه های موفقیت تجاری، در پی برداشتن گام های استوارتری هستند. کتاب صوتی "گوگل چگونه کار می کند" یک راهنمای کاری مفید از چگونگی اداره ی گوگل است که موفقیت یک شرکت بزرگ در حوزه‌ی فناوری را به تصویر می کشد.شرکت بزرگ در حوزه ی فناوری را به تصویر می کشد.