جان پری تاریخ‌دان، استاد زبان و تمدن ایرانی دانشگاه شیکاگو است. کتاب سخنگوی " این کتاب را فعلا نخر" با نویسندگی "جان پری" و با صدای "مسیحا برگر" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.