کتاب های صوتی " لورازپام" ، " مدیر مدرسه" و " مرد خسته" با صدای حسام مقامی کیا توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.