کتاب صوتی "برگزاری جلسات به زبان انگلیسی" و "ابرغذاها" با نویسندگی "لارس ام.بلودورن" و "دنیس هاجسن" و با صدای "اعظم حبیبی" و "داریوش بشارت" و "آسیه گرجی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.