کتاب صوتی "راه موفقیت" با نویسندگی"جان گری" و با ترجمه "عباس چینی و مهدی قراچه داغی " و با صدای "میلاد فتوحی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.