کتاب صوتی "مسئولیت پذیری" با نویسندگی "عبدالحسین رفعتیان" و با صدای "امیرمحمد صمصامی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.