کتاب‌های  سخنگوی چند روایت معتبر" ، "گفتا من آن ترنجم"، "مردی که خودش را تا کرد" و "بوف کور" با موسیقی مسعود بطحایی توسط نوین کتاب گویا منتشر شده است.