کتاب های سخنگوی " میلیاردرهای اتفاقی"،"شاهزاده و گدا"، "خرمگس"، "الای افسون شده" با موسیقی هژیر رنجبران توسط نوین کتاب گویا منتشر شده است.