کتاب صوتی "زندگی مثبت با ده اقدام" با نویسندگی "ویندی دریدن" و ترجمه " مهدی قراچه داغی" و با صدای " دلارام شکوهی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.