سبد خريد شما : 0
هدیه
2 کتاب

ویولت رازق پناه

نویسنده
وقتي خيلي كوچك بودم و اجازه يافته بودم كه در حياط خانه بدنبال اكتشاف دنيا بروم ، توپي غلطان و سبك كه در نسيم اينسو و آن سو مي رفت، توجهم را جلب كرد بالاخره آن را در دست گرفت. پرسيدم اين چيست؟ گفتند گل قاصدك ، آرزو هايت را به او بگو و فوتش كن تا پيش خدا برود ، ولي قاصدك در دستانم تاب نياورد و گلبرگ هايش به اطراف پخش شدند. بعد ها فهميدم قاصدك مثل همه موجودات براي خودش راز و اسراري دارد كه در مقابل زندگي به نمايش مي گذارد او يك قصه نويس است كه قصه هايش را منتشر مي كند، من عاشق قاصدك ام، قصه هايم را بر بال نسيم مي گذارم . هر چند بعضي هايشان بال پرواز نيافتند. از آثار خانم رازق پناه می توان به قصه های من و مامان(1 و2) ، صورتی سرگردان، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی خانم توران میرهادی و ایستگاه میر اشاره کرد.