کتاب صوتی " شاه کلید" با نویسندگی " چالز هانل" و ترجمه " مهدی قراچه داغی" و با صدای " منوچهر زنده دل" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.