سبد خريد شما : 0
اینیاتسیو سیلونه از نویسندگان معاصر ایتالیایی است. سیلونه دوران کودکی سختی را گذراند و‌ در سال ۱۹۲۱ به حزب کمونیست ایتالیا پیوست و با دستگاه فاشیستی موسولینی به مبارزه پرداخت. عمده‌ی شاهکارهای او در کشور سوئیس نوشته شده؛ کشوری که به علت فعالیتهای سیاسی ناچار شد به آن بگریزد.